Przedmiot działania i kompetencje

1. ZSO nr 3 w Katowicach realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. ZSO nr 3 w Katowicach realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi oraz kulturalnymi regionu.
3. Organy ZSO nr 3 w Katowicach mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji lub uchwał w granicach swoich kompetencji.
4. Organy ZSO nr 3 w Katowicach zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
5. Organy ZSO nr 3 w Katowicach dążą do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu.